la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Home » Archive by category "Enquadernació"

Enquadernació / Encuadernación – Maria Rius

Projecte Maria Rius Enquadernació

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

 

[CAT]
Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Maria Rius va experimentar amb diferents tipus d’enquadernació manual.

“Qualsevol inconvenient que ens presenti un tipus d’enquadernació, es pot convertir en un avantatge si en fem un ús intencionat. Sempre que s’utilitzin a favor de la finalitat buscada, s’obtenen peces molt interessants.”

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

 

[CAST]
Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico en EINA, Maria Rius experimentó con diferentes tipos de encuadernación manual.

“Cualquier inconveniente que nos presente un tipo de encuadernación, puede convertirse en una ventaja si hacemos un uso intencionado. Siempre que se utilicen a favor de la finalidad buscada, se obtienen piezas muy interesantes.”

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

Enquadernació i el seu contingut / Encuadernación y su contenido

slice-recipe

slice-recipe

[CAT]
L’enquadernació d’una publicació ha de tenir una raó de ser. En aquest cas potser s’ha portat a l’extrem, però trobo que és interessant. Es tracta d’un llibre de cuina que, per accedir a les receptes que guarda la seva tripa, has de tallar-lo amb un ganivet de cuina.
Aquesta publicació està dissenyada per Ogilvy & Mather, per a l’Escola de Cuina Carulla a Bogotà, Colòmbia. És un llibre de receptes que funciona com a manual bàsic per als alumnes que comencen a estudiar cuina. Per aconseguir obrir-lo i accedir a les receptes introductòries del seu aprenentatge, estan obligats a començar a manejar bé el ganivet per poder tallar cada pàgina seguint la línia de punts que s’indica.

Vist a Directo al Paladar

[CAST]
La encuadernación de una publicación debe tener una razón de ser. En este caso quizá se ha llevado al extremo, pero me parece interesante. Se trata de un libro de cocina que, para acceder a las recetas que guarda su tripa, debes cortarlo con un cuchillo de cocina.
Esta publicación está diseñada porOgilvy & Mather, para la Escuela de Cocina Carulla en Bogotá, Colombia. Es un libro de recetas que funciona como manual básico para los alumnos que empiezan a estudiar cocina. Para conseguir abrirlo y acceder a las recetas introductorias de su aprendizaje, están obligados a empezar a manejar bien el cuchillo para poder cortar cada página siguiendo la línea de puntos que indica.

Visto en Directo al Paladar

Olor de llibre / Olor a libro

[CAT]

El primer que faig quan obro un llibre que acabo de comprar és olorar-lo. Ho faig sense pensar.
Quan ja no quedin llibres impresos i tots siguin digitals, què faré? Doncs hi ha qui ha trobat la solució: Paper Passion.
Res com l’olor original, està clar. “Que no nos embauquen!”, que deia aquell.
Això sí, el troquel a la tripa vermella m’agrada. Tot s’ha de dir.

Vist a Compradiccion

Paper passion
Paper passion
Paper passion

[CAST]

Lo primero que hago cuando abro un libro que acabo de comprar es olerlo. Lo hago sin pensar.
Cuando ya no queden libros impresos y todos sean digitales, ¿qué haré? Pues hay quien ha encontrado la solución: Papel Passion .
Nada como el olor original, está claro. “Que no nos embauquen!”, que decía aquél.
Eso sí, el troquel en la tripa roja me gusta. Hay que decirlo.

Visto en Compradiccion

Papel y Pixel – Bilbao 2012

[CAT]

Post 2/2
PAPEL Y PIXEL
15 i 16 de juny de 2012

PAPELyPIXEL 2012 és un esdeveniment independent, organitzat PER i PER A professionals. El nexe d’unió són les Arts Gràfiques. No pretenem que sigui una cosa tancada sinó una iniciativa oberta a TOTS els professionals que fem servir el paper en alguna de les seves variants.”
Llistat i explicació d’elements clau per a preparar correctament els documents per a impremta (CMYK, format, suport,…).
Vaig descobrir que al què nosaltres anomanem Plastificat o Laminat, a Euskadi en diuen “Glasofonado”.A l’Escola d’Arts Gràfiques d’Atxuri, a Bilbao, es van fer les següents xerrades:

Presentació del paper Gaia Kraft {Alfonso Sastre}
PiedraPapelTijera són distribuidors del paper mineral, fabricat a partir d’una fina pols de pedra, obtinguda de les deixalles de la construcció, barrejat amb una resina no-tòxica, que substitueixen les fibres papereres tradicionals, procedents dels arbres, l’aigua i el clor de la fabricació del paper al que estem acostumats. Van portar mostres on vam poder veure que el tacte és semblant al d’un plastificat mat, que el paper es converteix en impermeable, etc. Això sí, el preu és aproximadament el doble del què costa un paper ordinari.

Mamá quiero ser artefinalista {Sergio Barreña, Alfredo Gil}
Després d’una introducció a la història de la impressió, es va explicar en què consisteix el perfil d’aquell professional que crea els arts finals per a portar a impremta. La fotomecànica ha desaparegut quasi del tot en el procés de producció gràfica, i aquest rol l’agafa l’”artefinalista”, capaç d’interpretar i preparar un treball per a la producció ràfica, tècnicament preparat i amb capacitat d’adaptació als nous sistemes (actualitzacions en software, gestió de color,…).
La relació entre impremta i dissenyador està canviant i totes dues bandes han de treballar perquè el seu diàleg sigui el més fluïd possible.

Cómo evitar que tu impresor te odie {Mikel Estenaga}
“Al pan, pan y al vino, vino: Photoshop para imágenes, Ilustrator para vectores e Indesign para maquetar”.
Elements que s’han de tenir en compte a l’hora de preparar correctament un document per a impremta (tintes, format, suport,…).
Vaig descobrir que el què sempre havia anomenat Laminat o plastificat, a Euskadi n’hi diuen “Glasofonado”.

Creación fácil de PDF {David Mártinez}
“Los impresores vivimos en el futuro. Todo es para ayer”
Més centrats en la preimpressió, es va detallar quin és el procés correcte per a generar un PDF per a ser imprès correctament (compressió ZIP, transparències, Job Options, PDF/A i PDF/X,…)

Gestión del color {Iñigo Gil}
“El perfil de color es el apellido de las imágenes”
Es van descobrir moltes incògnites sobre la gestió del color, el tema més complexe de dominar en el món de les Arts Gràfiques. entre moltes altres coses, es va parlar de temes com els perfils de color ICC, els d’entrada, de monitor i de sortida, els espectrofotòmetres, les proves de color, perfils de color pels navegadors web,…Visita a la impremta Otzarreta, a Zarautz

Formatos estándar vs. formatos especiales + acabados {Ricardo Gil}
Diferències entre el què hem de tenir en compte si volem dissenyar una publicació amb un format estàndard o ho volem fer amb un d’especial. consells per a aconseguir formats econòmics sense anar a parar sempre als estàndards DIN.

Impremta Zarautz

Del taller Art Papel, de Santander, van parlar de l’enquadernació artesanal, de en quins tiratges treballaven, de la importància de la direcció de fibra del paper a l’hora d’enquadernar,…

La visita a les instal·lacions de la impremta Otzarreta va ser molt extensa: Màquines òfset imprimint un cartell especial per a Papel y Píxel, magatzems, funcionament del plató fotogràfic, departament de fotografia i generació de marcadors virtuals 3D.

impressió òfset

Bon ambient, xerrades i visites interessants i una molt bona organització. Felicitats a Papel y Pixel!

[CAST]

Post 2/2
PAPEL Y PIXEL
15 y 16 de junio de 2012

PAPELyPIXEL 2012 es un evento independiente, organizado POR y PARA profesionales. El nexo de unión son las Artes Gráficas. No pretendemos que sea algo cerrado sino una iniciativa abierta a TODOS los profesionales que usamos el papel en alguna de sus variantes.”En la Escuela de Artes Gráficas de Atxuri, en Bilbao, se hicieron las siguientes charlas:

Presentación del papel Gaia Kraft {Alfonso Sastre}
PiedraPapelTijera son distribuidores del papel mineral, fabricado a partir de un fino polvo de piedra, obtenida de los desechos de la construcción, mezclado con una resina no tóxica, que sustituyen a las fibras papeleras tradicionales, procedentes de los árboles, el agua y el cloro de la fabricación del papel al que estamos acostumbrados. Llevaron muestras donde pudimos ver que el tacto es parecido al de un plastificado mate, que el papel se convierte en impermeable, etc. Eso sí, el precio es aproximadamente el doble de lo que cuesta un papel ordinario.

Mamá quiero ser artefinalista {Sergio Barreña, Alfredo Gil}
Tras una introducción a la historia de la impresión, se explicó en qué consiste el perfil de aquel profesional que crea los artes finales para llevar a imprenta. La fotomecánica ha desaparecido casi por completo en el proceso de producción gráfica, y este rol lo toma el “artefinalista”, capaz de interpretar y preparar un trabajo para la producción gráfica, técnicamente preparado y con capacidad de adaptación a los nuevos sistemas (actualizaciones en software, gestión de color,…).
La relación entre imprenta y diseñador está cambiando y ambos lados deben trabajar para que su diálogo sea lo más fluido posible.

¿Cómo evitar que tu impresor te odie? {Mikel Estenaga}
“Al pan, pan y al vino, vino: Photoshop para imágenes, Ilustrator para vectores e Indesign para maquetar”.
Elementos a tener en cuenta a la hora de preparar correctamente un documento para imprenta (tintas, formato, soporte,…).
Descubrí que a lo que siempre había llamado Laminado o plastificado, en Euskadi le llaman “Glasofonado”.

Creación fácil de PDF {David Mártinez}
“Los impresores vivimos en el futuro. Todo es para ayer”
Más centrados en la preimpresión, se detalló cuál es el proceso correcto para generar un PDF para ser impreso correctamente (compresión ZIP, transparencias, Job Options, PDF/A y PDF/X, …)

Gestión del color {Iñigo Gil}
“El perfil de color es el apellido de las imágenes”
Se descubrieron muchas incógnitas sobre la gestión del color, el tema más complejo de dominar en el mundo de las Artes Gráficas. entre muchas otras cosas, se habló de temas como los perfiles de color ICC, los de entrada, de monitor y de salida, los espectrofotómetros, las pruebas de color, perfiles de color para los navegadores web, …Visita a la imprenta Otzarreta , en Zarautz

Formatos estándar vs. Formatos especiales + ACABADOS {Ricardo Gil}
Diferencias entre lo que debemos tener en cuenta si queremos diseñar una publicación con un formato estándar o lo queremos hacer con uno especial. Consejos para conseguir formatos económicos sin ir a parar siempre a los estándares DIN.

Del taller Arte Papel , de Santander, hablaron de la encuadernación artesanal, de en qué tiradas trabajaban, de la importancia de la dirección de fibra del papel a la hora de encuadernar,…

La visita a las instalaciones de la imprenta Otzarreta fue muy extensa: Máquinas offset imprimiendo un cartel especial para Papel y Pixel, almacenes, funcionamiento del plató fotográfico, departamento de fotografía y generación de marcadores virtuales 3D.

Buen ambiente, charlas y visitas interesantes y una muy buena organización. Felicidades a Papel y Pixel!