la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Home » Archive by category "Apunts"

Congrés de Cultura de Terrassa (II)

Taller de tipografia Anglada, a Vic

[CAT]

L’altra presentació es titula “Conèixer els processos artesanals per entendre els industrials”.

En la docència de la part de Producció Gràfica en els estudis universitaris de disseny gràfic, la metodologia a utilitzar per a explicar els processos industrials de transformació (impressió, enquadernació, manipulats…) pot ser molt diversa. Un dels camins que utilitzo i que en aquest cas presento és la de donar importància als processos artesanals com a camí per arribar a entendre el mecanisme i organització en la producció seriada.

En aquesta presentació es mostraran activitats i visites, fetes en els cursos impartits, que segueixen aquesta metodologia (taller pràctic d’enquadernació artesanal, visita a una impremta de tipografia, a un taller de sarigrafia manual,…).

Els tallers i visites que es mostren no haguessin estat possible, al llarg de molt temps, sense la col·laboració de Xavier alamany, Raimon Casals i Xavier Roca.

[CAST]

La otra presentación se titula “Conocer los procesos artesanales para entender los industriales”.

En la docencia de la parte de Producción Gráfica en los estudios universitarios de diseño gráfico, la metodología a utilizar para explicar los procesos industriales de transformación (impresión, encuadernación, manipulados …) puede ser muy diversa. Uno de los caminos que utilizo y que en este caso presento es la de dar importancia a los procesos artesanales como camino para llegar a entender el mecanismo y organización en la producción seriada.

En esta presentación se mostrarán actividades y visitas, hechas en los cursos impartidos, que siguen esta metodología (taller práctico de encuadernación artesanal, visita a una imprenta de tipografía, a un taller de sarigrafia manual, …).

Los talleres y visitas que se muestran no hubieran sido posible, a lo largo de mucho tiempo, sin la colaboración de Xavier Alamany, Raimon Casals y Xavier Roca.

Papel y Pixel – Bilbao 2012

[CAT]

Post 2/2
PAPEL Y PIXEL
15 i 16 de juny de 2012

PAPELyPIXEL 2012 és un esdeveniment independent, organitzat PER i PER A professionals. El nexe d’unió són les Arts Gràfiques. No pretenem que sigui una cosa tancada sinó una iniciativa oberta a TOTS els professionals que fem servir el paper en alguna de les seves variants.”
Llistat i explicació d’elements clau per a preparar correctament els documents per a impremta (CMYK, format, suport,…).
Vaig descobrir que al què nosaltres anomanem Plastificat o Laminat, a Euskadi en diuen “Glasofonado”.A l’Escola d’Arts Gràfiques d’Atxuri, a Bilbao, es van fer les següents xerrades:

Presentació del paper Gaia Kraft {Alfonso Sastre}
PiedraPapelTijera són distribuidors del paper mineral, fabricat a partir d’una fina pols de pedra, obtinguda de les deixalles de la construcció, barrejat amb una resina no-tòxica, que substitueixen les fibres papereres tradicionals, procedents dels arbres, l’aigua i el clor de la fabricació del paper al que estem acostumats. Van portar mostres on vam poder veure que el tacte és semblant al d’un plastificat mat, que el paper es converteix en impermeable, etc. Això sí, el preu és aproximadament el doble del què costa un paper ordinari.

Mamá quiero ser artefinalista {Sergio Barreña, Alfredo Gil}
Després d’una introducció a la història de la impressió, es va explicar en què consisteix el perfil d’aquell professional que crea els arts finals per a portar a impremta. La fotomecànica ha desaparegut quasi del tot en el procés de producció gràfica, i aquest rol l’agafa l’”artefinalista”, capaç d’interpretar i preparar un treball per a la producció ràfica, tècnicament preparat i amb capacitat d’adaptació als nous sistemes (actualitzacions en software, gestió de color,…).
La relació entre impremta i dissenyador està canviant i totes dues bandes han de treballar perquè el seu diàleg sigui el més fluïd possible.

Cómo evitar que tu impresor te odie {Mikel Estenaga}
“Al pan, pan y al vino, vino: Photoshop para imágenes, Ilustrator para vectores e Indesign para maquetar”.
Elements que s’han de tenir en compte a l’hora de preparar correctament un document per a impremta (tintes, format, suport,…).
Vaig descobrir que el què sempre havia anomenat Laminat o plastificat, a Euskadi n’hi diuen “Glasofonado”.

Creación fácil de PDF {David Mártinez}
“Los impresores vivimos en el futuro. Todo es para ayer”
Més centrats en la preimpressió, es va detallar quin és el procés correcte per a generar un PDF per a ser imprès correctament (compressió ZIP, transparències, Job Options, PDF/A i PDF/X,…)

Gestión del color {Iñigo Gil}
“El perfil de color es el apellido de las imágenes”
Es van descobrir moltes incògnites sobre la gestió del color, el tema més complexe de dominar en el món de les Arts Gràfiques. entre moltes altres coses, es va parlar de temes com els perfils de color ICC, els d’entrada, de monitor i de sortida, els espectrofotòmetres, les proves de color, perfils de color pels navegadors web,…Visita a la impremta Otzarreta, a Zarautz

Formatos estándar vs. formatos especiales + acabados {Ricardo Gil}
Diferències entre el què hem de tenir en compte si volem dissenyar una publicació amb un format estàndard o ho volem fer amb un d’especial. consells per a aconseguir formats econòmics sense anar a parar sempre als estàndards DIN.

Impremta Zarautz

Del taller Art Papel, de Santander, van parlar de l’enquadernació artesanal, de en quins tiratges treballaven, de la importància de la direcció de fibra del paper a l’hora d’enquadernar,…

La visita a les instal·lacions de la impremta Otzarreta va ser molt extensa: Màquines òfset imprimint un cartell especial per a Papel y Píxel, magatzems, funcionament del plató fotogràfic, departament de fotografia i generació de marcadors virtuals 3D.

impressió òfset

Bon ambient, xerrades i visites interessants i una molt bona organització. Felicitats a Papel y Pixel!

[CAST]

Post 2/2
PAPEL Y PIXEL
15 y 16 de junio de 2012

PAPELyPIXEL 2012 es un evento independiente, organizado POR y PARA profesionales. El nexo de unión son las Artes Gráficas. No pretendemos que sea algo cerrado sino una iniciativa abierta a TODOS los profesionales que usamos el papel en alguna de sus variantes.”En la Escuela de Artes Gráficas de Atxuri, en Bilbao, se hicieron las siguientes charlas:

Presentación del papel Gaia Kraft {Alfonso Sastre}
PiedraPapelTijera son distribuidores del papel mineral, fabricado a partir de un fino polvo de piedra, obtenida de los desechos de la construcción, mezclado con una resina no tóxica, que sustituyen a las fibras papeleras tradicionales, procedentes de los árboles, el agua y el cloro de la fabricación del papel al que estamos acostumbrados. Llevaron muestras donde pudimos ver que el tacto es parecido al de un plastificado mate, que el papel se convierte en impermeable, etc. Eso sí, el precio es aproximadamente el doble de lo que cuesta un papel ordinario.

Mamá quiero ser artefinalista {Sergio Barreña, Alfredo Gil}
Tras una introducción a la historia de la impresión, se explicó en qué consiste el perfil de aquel profesional que crea los artes finales para llevar a imprenta. La fotomecánica ha desaparecido casi por completo en el proceso de producción gráfica, y este rol lo toma el “artefinalista”, capaz de interpretar y preparar un trabajo para la producción gráfica, técnicamente preparado y con capacidad de adaptación a los nuevos sistemas (actualizaciones en software, gestión de color,…).
La relación entre imprenta y diseñador está cambiando y ambos lados deben trabajar para que su diálogo sea lo más fluido posible.

¿Cómo evitar que tu impresor te odie? {Mikel Estenaga}
“Al pan, pan y al vino, vino: Photoshop para imágenes, Ilustrator para vectores e Indesign para maquetar”.
Elementos a tener en cuenta a la hora de preparar correctamente un documento para imprenta (tintas, formato, soporte,…).
Descubrí que a lo que siempre había llamado Laminado o plastificado, en Euskadi le llaman “Glasofonado”.

Creación fácil de PDF {David Mártinez}
“Los impresores vivimos en el futuro. Todo es para ayer”
Más centrados en la preimpresión, se detalló cuál es el proceso correcto para generar un PDF para ser impreso correctamente (compresión ZIP, transparencias, Job Options, PDF/A y PDF/X, …)

Gestión del color {Iñigo Gil}
“El perfil de color es el apellido de las imágenes”
Se descubrieron muchas incógnitas sobre la gestión del color, el tema más complejo de dominar en el mundo de las Artes Gráficas. entre muchas otras cosas, se habló de temas como los perfiles de color ICC, los de entrada, de monitor y de salida, los espectrofotómetros, las pruebas de color, perfiles de color para los navegadores web, …Visita a la imprenta Otzarreta , en Zarautz

Formatos estándar vs. Formatos especiales + ACABADOS {Ricardo Gil}
Diferencias entre lo que debemos tener en cuenta si queremos diseñar una publicación con un formato estándar o lo queremos hacer con uno especial. Consejos para conseguir formatos económicos sin ir a parar siempre a los estándares DIN.

Del taller Arte Papel , de Santander, hablaron de la encuadernación artesanal, de en qué tiradas trabajaban, de la importancia de la dirección de fibra del papel a la hora de encuadernar,…

La visita a las instalaciones de la imprenta Otzarreta fue muy extensa: Máquinas offset imprimiendo un cartel especial para Papel y Pixel, almacenes, funcionamiento del plató fotográfico, departamento de fotografía y generación de marcadores virtuales 3D.

Buen ambiente, charlas y visitas interesantes y una muy buena organización. Felicidades a Papel y Pixel!

Organització!

Els dissenyadors tendim a acumular mostres que ens atrauen, que ens inspiren i/o que creiem que en un futur ens poden servir per a la creació de projectes.

Jo sóc especialment “drapaire”, així que veient el perill que em fessin fora de casa, he hagut de trobar una solució que, a més, també m’ajudés a trobar fàcilment tot allò que buscava. A part de patir una mica de síndrome de diògenes, sóc del tot desordenada.

Aquí trobareu, doncs, deu consells per ajudar els dissenyadors a evitar el desastre en el manteniment d’un arxiu.

Solució vertical

A les classes sempre tinc problemes per passar les mostres de tot allò del que parlo, perquè tothom ho pugui veure tot, així que he arribat a la conclusió que el millor és aixecar-se i, en grup, veure en vertical tot allò que normalment veiem sobre una taula.

Agafa una dimensió diferent, però, de moment, funciona força bé.