la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Home » Articles posted by Lluc Massaguer (Page 5)

Cal·ligrafia japonesa feta sistema d’impressió / Caligrafía japonesa hecha sistema de impresión

cali_japo

Cal·ligrafia japonesa automatitzada

[CAT]

Un grup d’investigadors de Keio University han desenvolupat un sistema que “serialitza” cal·ligrafia japonesa. Tot i que l’objectiu no és aquest, sinó el de fer perdurar l’art de la cal·ligrafia, que s’està perdent amb la desaparició dels grans cal·lígrafs japonesos, m’interessa molt com han transformat un mètode d’escriptura completament artesanal en un sistema d’impressió totalment controlat.

Podeu veure més rareses per l’estil a altres posts antics al meu bloc (comencen a ser col·lecció):
- Sistemes d’impressió a part
- Grafitero loco
- Voltes de vinil que imprimeixen
- Grafittis sobre trens en marxa
- Impressió des de l’skate

vist a: Don Serifa
[CAST]

Un grupo de investigadores de Keio University han desarrollado un sistema que “serializa” caligrafia japonesa. Aunque el objetivo no sea este, sino el de hacer perdurar el arte de la caligrafía, que se está perdiendo con la desaparición de los grandes calígrafos japoneses, me interesa mucho cómo han transformado un método de escritura completamente artesanal en un sistema de impresión totalmente controlado.

Podeis ver más rareces por el estilo en otros posts anteriores en mi blog (empiezan a formar una colección):
- Sistemes d’impressió a part
- Grafitero loco
- Voltes de vinil que imprimeixen
- Grafittis sobre trens en marxa
- Impressió des de l’skate

visto en: Don Serifa

Canvis en el procés de producció gràfica / Cambios en el proceso de producción gráfica

printstagram

[CAT]

Fa un parell de setmanes (24, 25 i 26 d’octubre de 2012) vaig ser a la 2a conferència internacional de disseny i Arts Gràfiques, a Portugal. Entre moltes altres coses com tenir un contacte directe i continuat amb la pluja portuguesa, aprendre quatre paraules en portuguès (impressao, gramatura, pesquisa o obrigado) i fer contactes amb universitats de disseny portugueses i brasileres, vaig assistir a algunes conferències molt interessants.

Entre elles, el dijous 25 va parlar Javier Rodríguez-Borlado, de l’Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, a Madrid. Dins la conferència “Cómo enriquecer el producto impreso” va parlar de la situació actual de la Producció Gràfica, dirigint-nos la mirada a la impressió digital.

Estem patint un colapse i desorientació per part dels consumidors d’impressió (que amb anterioritat treballaven amb proveïdors òfset, flexogràfics o serigràfics) a causa de l’encontre de tres situacions socials i econòmiques concretes: El canvi tecnològic, que moltes vegades som incapaços d’aprofitar, un canvi notable dels hàbits de consum i una crisi econòmica molt important.

Fins ara, la indústria gràfica, en general, era molt poc proactiva, esperava que li arribés el client buscant un producte concret. Les coses han canviat i, amb l’accés generalitzat a internet, han aparegut les webs bidireccionals, on l’usuari final pot crear i canviar els continguts i formats dels seus productes. La unió del docmini tecnològic de l’usuari sumat a la millora dels sistemes d’impressió digital ha generat un sistema de “comanda a comanda”. Els grans tiratges van desapareixent per donar pas a les comandes petites i personalitzades.

La impressió digital, si parlem de tecnologia en l’entorn del disseny gràfic, ofereix, així, la producció de tiratges baixos amb la possibilitat de produir cada unitat personalitzada, de vegades, fins i tot, amb dissenys, construccions o acabats que generen els mateixos usuaris.

Rodríguez-Borlado va posar alguns exemples de negoci que reflecteixen aquesta transformació.

Self Packaging és un espai web, engegada per Tribu3, on l’usuari final pot encarregar embalatges, escollint entre una oferta variada, sense mínim d’unitats, i muntant-lo personalment amb una filosofia semblant a la d’IKEA (si l’entenem com a mobles que es munta un mateix). És rentable tant per a l’empresa com per l’usuari final. Plòters de tall, troquels que serveixen per tallar diferents materials però amb les mateixes formes, i atenció a les peticions individuals.

Social Print Studio
Social Print Studio és una de les moltes empreses online que ha aprofitat la pujada de xarxes socials com Instagram o Twitter per incidir-hi amb la impressió digital. Imprimeixen les fotos publicades mitjançant aquestes vies, convertint-les en un objecte físic i ara ja quasi “vintage” que la gent encara penja en forma de quadre o guarda en forma d’àlbum de fotografies.

Printstagram
Un cas semblant, que de fet surgeix de l’anterior, és el de Prinstagram, però aquí amb més varietat de suports impresos: impressió de fotografies d’Instagram impreses en format postal, sticker, llibret, poster, calendari,…

Canvas Pop
A Canvas Pop no cal ni que la fotografia sigui feta des d’Instagram, ja que el mateix web ofereix tractar les fotografies que vulguis, amb filtres com els de la xarxa social. Impressions de més gran format, ja emmarcades.

Una nova relació entre disseny, producció i usuari final.
[CAST]

Hace un par de semanas (24, 25 y 26 de octubre de 2012) estuve en la 2ª conferencia internacional de diseño y Artes Gráficas, a Portugal. Entre otras muchas cosas como tener un contacto directo y continuado con la lluvia portuguesa, aprender cuatro palabras en portugués (impressao, gramatura, pesquisa u obrigado) y hacer contactos con universidades de diseño portuguesas y brasileñas, asistí a algunas conferencias muy interesantes.

Entre ellas, el jueves 25 habló Javier Rodríguez-Borlado, del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, de Madrid. Dentro de la conferencia “Cómo enriquecer el producto impreso” habló de la situación actual de la Producción Gráfica, dirigiéndonos la mirada a la impresión digital.

Estamos sufriendo un colapso y desorientación por parte de los consumidores de impresión (que con anterioridad trabajaban con proveedores offset, flexográfica o serigráficos) debido al encuentro de tres situaciones sociales y económicas concretas: El cambio tecnológico, que muchas veces somos incapaces de aprovechar, un cambio notable de los hábitos de consumo y una crisis económica muy importante.

Hasta ahora, la industria gráfica, en general, era muy poco proactiva, esperaba que le llegara el cliente buscando un producto concreto. Las cosas han cambiado y, con el acceso generalizado a Internet, han aparecido las webs bidireccionales, donde el usuario final puede crear y cambiar los contenidos y formatos de sus productos. La unión del dominio tecnológico del usuario sumado a la mejora de los sistemas de impresión digital ha generado un sistema de “pedido a pedido”. Las grandes tiradas van desapareciendo para dar paso a los pedidos pequeños y personalizados.

La impresión digital, si hablamos de tecnología en el entorno del diseño gráfico, ofrece, así, la producción de tiradas bajas con la posibilidad de producir cada unidad personalizada, a veces, incluso, con diseños, construcciones o acabados que generan los mismos usuarios.

Rodríguez-Borlado puso algunos ejemplos de negocio que reflejan esta transformación.

Self Packaging es un espacio web, puesto en marcha por Tribu3 , donde el usuario final puede encargar embalajes, escogiendo entre una oferta variada, sin mínimo de unidades, y montándolos personalmente con una filosofía similar a la de IKEA (si la entendemos como muebles que se monta uno mismo). Es rentable tanto para la empresa como para el usuario final. Plotters de corte, troqueles que sirven para cortar diferentes materiales pero con las mismas formas, y atención a las peticiones individuales.

Social Print Studio es una de las muchas empresas online que ha aprovechado el auge de redes sociales como Instagram o Twitter para incidir en ellas mediante la impresión digital. Imprimen las fotos publicadas mediante estas vías, convirtiéndolas en un objeto físico y ahora ya casi “vintage” que la gente todavía cuelga en forma de cuadro o guarda en forma de álbum de fotografías.

Un caso similar, que de hecho surge de la propuesta anterior, es el de Prinstagram , pero aquí con más variedad de soportes impresos: fotografías de Instagram impresas en formato postal, sticker, librito, poster, calendario,…

En Canvas Pop no hace falta ni que la fotografía sea tomada desde Instagram, ya que el mismo web ofrece tratar las fotografías que quieras, con filtros como los de la red social. Impresiones de mayor formato, ya enmarcadas.
Una nueva relación entre diseño, producción y usuario final.

Edu Martínez Piracés

edu_piraces_02

Edu Martínez Piracés

[CAT]

“Edu soluciona problemes. Edu crea problemes”
Edu Martínez Piracés s’apunta a un bombardeig. Ha acabat els seus estudis de Disseny Gràfic a EINA i ara és a Brooklin descobrint nous camins.
Sempre va un o dos passos per davant.

Publicat a Cosas Visuales

[CAST]

“Edu soluciona problemas. Edu crea problemas”
Edu Martínez Piracés se apunta a un bombardeo. Ha acabado sus estudios de Diseño Gráfico en EINA i ahora está en Brooklin descubriendo nuevos caminos.
Siempre va un o dos pasos por delante.

Publicado en Cosas Visuales

Edu Martínez Piracés

Edu Martínez Piracés

Edu Martínez Piracés

Receptes paral·leles / Recetas paralelas

15545_eat-me-cookie-stamp-life-cookie-and-stamp

The Spoon Sisters

[CAT]

Sovint faig paral·lelismes entre el món de la producció grafica i el de la cuina. Ajuda a entendre algun dels processos complexos com, entre molts altres, el relleu com a acabat a aplicar al paper.
The Spoon Sisters l’han fet encara més evident.

Vist a SwissMiss

[CAST]

A menudo hago paralelismos entre el mundo de la producción gráfica y el de la cocina. Ayuda a entender alguno de los procesos complejos como, entre muchos otros, el relieve como acabado a aplicar al papel.
The Spoon Sisters lo han hecho aún más evidente.

Visto en SwissMiss

Artesans / Artesanos

artesans_00

[CAT]

Crec que això meu no és nostàlgia. És respecte per la feina ben feta, delicada i slow, i la passió que transmet veure treballar algú que ho fa amb les mans, amb una tècnica del tot millorada des que va entrar com a aprenent al taller. Mans curtides i ulls que saben sempre on han de mirar per no enganxar-se un dit.

D’una manera semblant ho veu Tadd Myers, amb el seu projecte fotogràfic American Craftsman.

De fet, l’artesania forma part històrica dels inicis del disseny tal com l’entenem ara.

Durant molts anys, l’artesania no va formar part del discurs de disseny, en part, per l’impuls que es va desenvolupar al llarg del s.XX d’associar disseny gràfic amb màquines, l’eficàcia i la producció massiva, i també la solució de problemes. Les reavaluacions recents del valor de l’ornamentació, la complexitat i el coneixement tàcit del disseny gràfic, en combinació amb una popularització més estesa del DoItYourself, han reorientat l’atenció que es focalitza al procés de realització manual d’un mode que, per a molts dissenyadors, resulta enfortidor pel projecte.

La seriació nascuda dels avenços tecnològics en preimpressió, impressió, fabricació de paper, entre d’altres, va deixar de banda l’artesania, col·locant-la com a una producció minoritària i habitualment associada a la producció folklòrica i popular.

Tot i així, actualment, l’artesania ha tornat a formar part de la disciplina del dissenyador tant en la part creativa del projecte (aportant significat i generant un territori molt ric), tornant a incloure-hi l’empremta de la mà (ús de premses artesanals, allò fet a mà, la cal·ligrafia,…) de manera reinterpretada.

Aquí va el meu homenatge als artesans, doncs!

Vist a Designworklife

[CAST]

Creo que lo mío no es nostalgia. Es respeto por el trabajo bien hecho, delicado y slow, y la pasión que transmite ver trabajar a alguien que lo hace con las manos, con una técnica completamente mejorada desde que entró como aprendiz en el taller. Manos curtidas y ojos que saben siempre donde deben mirar para no engancharse un dedo.

De una manera similar lo ve Tadd Myers, con su proyecto fotográfico American Craftsman .

De hecho, la artesanía forma parte histórica de los inicios del diseño tal como la entendemos ahora.

Durante muchos años, la artesanía no formó parte del discurso de diseño, en parte, por el impulso que se desarrolló a lo largo del siglo XX de asociar diseño gráfico con máquinas, la eficacia y la producción masiva, y también la solución de problemas. Las reevaluaciones recientes del valor de la ornamentación, la complejidad y el conocimiento tácito del diseño gráfico, en combinación con una popularización más extendida del DoItYourself, han reorientado la atención que se focaliza en el proceso de realización manual de un modo que, para muchos diseñadores, resulta fortalecedor para su proyecto.

La seriación nacida de los avances tecnológicos en preimpresión, impresión, fabricación de papel, entre otros, dejó de lado la artesanía, colocándola como una producción minoritaria y habitualmente asociada a la producción folclórica y popular.

Sin embargo, actualmente, la artesanía ha vuelto a formar parte de la disciplina del diseñador tanto en la parte creativa del proyecto (aportando significado y generando un territorio muy rico), volviendo a incluir la huella de la mano (uso de prensas artesanales, lo hecho a mano, la caligrafía,…) de manera reinterpretada.

Aquí mi homenaje a los artesanos.

Visto en Designworklife

Postals del 1900 que preveien l’any 2000 / Postales del 1900 que preveían el año 2000

01_franca_2000

[CAT]

Interessants les postals de Jean-Marc Côté i altres artistes, la primera sèrie de les quals va ser impresa per a l’Exposició Universal de 1900. La representació de la França de l’any 2000 dibuixa una realitat futurista basada en la mecànica, tot i que ja es veu a venir l’arribada del llibre digital… I sinó fixeu-vos en la que mostra com aprendrien els estudiants a les escoles…

França l'any 2000

Vist a No quedan blogs
Podeu veure més imatges aquí

França l'any 2000
[CAST]

Interesantes las postales de Jean-Marc Côté y otros artistas , la primera serie de las cuales fue impresa para la Exposición Universal de 1900. La representación de la Francia del año 2000 dibuja una realidad futurista basada en la mecánica, aunque ya se ve venir la llegada del libro digital… Y sino fijaos en la que muestra cómo aprenderían los estudiantes en las escuelas…

França l'any 2000

Visto en No quedan blogs
Podeis ver más imágenes aquí

Investigació sobre el nivell d’Arts Gràfiques dels graduats de Disseny Gràfic / Investigación sobre el nivel de Artes Gráficas de los graduados en Diseño Gráfico

IMG_4756_72

[CAT]

Estic perfilant un article, que prové d’una investigació prèvia realitzada com a Treball fi de Grau de disseny, per a presentar-lo a la Conferència Internacional sobre disseny i Arts Gràfiques. Per tal de conèixer si els estudiants de disseny entren al món laboral amb un domini suficient de les Arts Gràfiques per a poder resoldre els projectes de Disseny Gràfic que se’ls presentin, us agrairia, com a professionals del sector, que contestessiu aquest qüestionari.

Cada qüestionari és per a un estudiant o dissenyador recent graduat que heu tingut a l’estudi / impremta / agència. No us portarà més de 5′.

Les vostres respostes serviran per concretar l’estat de la qüestió i com a base per a plantejar nous mecanismes per a millorar-los.

Com més respostes acumulem, més fiable serà l’estudi.

Mil gràcies per avançat!

Lluc Massaguer – mmassaguer@eina.cat

Arts Gràfiques a EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Investigació CIDAG

[CAST]

Estoy perfilando un artículo, que proviene de una investigación previa realizada como Trabajo Fin de Grado de diseño, para presentarlo a la Conferencia Internacional sobre diseño y Artes Gráficas. Para conocer si los estudiantes de diseño entran al mundo laboral con un dominio suficiente de las Artes Gráficas para poder resolver los proyectos de Diseño Gráfico que se les presentan, os agradecería, como profesionales del sector, que contestárais el cuestionario que encontrareis aquí.

Cada cuestionario es para un estudiante o diseñador recién graduado que habéis tenido en el estudio / imprenta / agencia. No os llevará más de 5 ‘.

Vuestras respuestas servirán para concretar el estado de la cuestión y como base para plantear nuevos mecanismos para mejorarlo.

Cuanto más respuestas acumulemos, más fiable será el estudio.

Mil gracias de antemano!

Lluc Massaguer – mmassaguer@eina.cat

Artes Gráficas en EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
www.eina.cat

La indiscutible resistència del cartró / La indiscutible resistencia del cartón

BV6_018

BV6 d'Izhar Gafni
[CAT]

Izhar Gafni, un emprenedor del nord d’Israel, ha ideat la BV6, una bicicleta de cartró que té un cost aproximat de producció de 8 euros. És lleugera, forta, no es rovella i pot suportar fins a 140 kg de pes. El xassís està recobert d’un material impermeable semblant al plàstic, així que també és resistent a l’aigua i a la humitat.
Els fabricants estudien poder elaborar, en el futur, cadires de rodes i cotxets de nadó de cartró.

Vist a La Vanguardia 16.08.2012

[CAST]

Izhar Gafni, un emprendedor del norte de Israel, ha ideado la BV6, una bicicleta de cartón que tiene un coste aproximado de producción de 8 euros. Es ligera, fuerte, no se oxida y puede soportar hasta 140 kg de peso. El chasis está recubierto de un material impermeable similar al plástico, así que también es resistente al agua y a la humedad.
Los fabricantes estudian poder elaborar, en el futuro, sillas de ruedas y cochecitos de bebé de cartón.

Visto en La Vanguardia 16.08.2012

Serigrafies d’autor a preus assequibles / Serigrafías de autor a precios asequibles

57-208-thickbox

180hilos nace con la vocación de hacer llegar al gran público reproducciones en serigrafía en serie limitada, firmada y numerada, de obra gráfica original de ilustradores. Desde 180hilos queremos “democratizar” el arte, hacerlo accesible a todos, tanto por el sistema de distribución como por su coste.”

Miguel Gallardo
“El niño con pecera” de Miguel Gallardo

[CAT]

Així, podeu comprar peces d’il·lustradors com Miguel Gallardo o Flavio Morais, entre d’altres. I properament també de la tipògrafa Laura Meseguer.

Crec que ja tinc petició de regal de nadal.

Flavio Morais
“Barkito” de Flavio Morais

[CAST]

Así, podeis comprar piezas de ilustradores como Miguel Gallardo o Flavio Morais , entre otros. Y próximamente también de la tipógrafa Laura Meseguer .

Creo que ya tengo petición de regalo de navidad.

Impressió tipogràfica / impresión tipográfica

[CAT]

Ja vaig comentar, en un post anterior, que aniria penjant, per entregues, els posts relacionats amb la impressió tipogràfica.

Doncs bé. Aquí teniu el segon. He fet un petit recopilatori de vídeos interessants (n’hi ha molts més) sobre el procés d’impressió tipogràfica.


Tobias Jochinke MA Universitat de Ciències Aplicades de Düsseldorf.
Vist a Fedrigoni


Taller de Paul Collier
Vist a Etervisual


Procés detallat de la impressió d’un llibre, en tipografia, abans que existís la preimpressió com la coneixem ara.
Vist gràcies a Xavier Alamany


“Linotype:The Film” Official Trailer
Vist a Swissmiss


“Typeface” Official Trailer
Vist gràcies a Xavier Alamany


“Typeface” Official Trailer #2

[CAST]

Ya comenté, en un post anterior, que iría colgando, por entregas, los posts relacionados con la impresión tipográfica.

Pues bien. Aquí tenéis el segundo. He hecho un pequeño recopilatorio de vídeos interesantes (hay muchos más) sobre el proceso de impresión tipográfica.